Heliåsmodellen

Naturvetenskapligt förhållningssätt och arbetssätt

Ur LGR 11: Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.


Det naturvetenskapliga arbetssättet ska genomsyra alla ämnen genom:

• Frågeställning. Eleven ställs inför en öppen frågeställning.
• Hypotes. Tillsammans eller enskilt får eleven fundera på frågeställningen och ställa en hypotes.
• Undersökning. Tillsammans eller enskilt gör eleven en undersökning.
• Resultat. Eleven redovisar sitt resultat av undersökningen muntligt eller skriftligt.
• Reflektion. Eleven gör en reflektion kring resultatet, frågeställningen och hypotesen enskilt, tillsammans med andra elever eller lärare. Ibland kan reflektionen leda till en ny frågeställning som kan undersökas.

Med det naturvetenskapliga arbetssättet följer att vi, inom ramen för den nationella timplanen, prioriterar NO-ämnena i förhållande till språk.

Mentorsgrupper

Ur LGR 11: Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.


Varje vecka träffar du din mentorsgrupp. Mentorsgruppen består av ca 17 elever ifrån År F-3 eller År 4-6.

Mentors uppgift är att:

• Låta eleverna från olika årskurser vara förebilder för varandra. Ha kontakt med föräldrar i loggbok, utvecklingssamtal och vid situationer som eleven hamnar i.

• Ge eleverna information om kommande aktiviteter på skolan.

• Jobba med värdegrundsarbete som exempelvis likabehandlingsplan, samarbetsövningar och annat som kan stärka eleverna. Utvärdera arbetsveckan tillsammans med eleverna.

• Läsa elevernas loggböcker regelbundet

Loggboken

Ur LGR 11: De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.
Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad.
Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ tillfrågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.


I loggboken planerar, utvärderar och reflekterar eleven kring skolarbetet. I loggboken har eleven:

• Information om kommande aktiviteter.
• Datum för inlämning av läxor och prov.
• Feedback från undervisande ämneslärare.
• Mål för olika arbetsområden.
• IUP (Individuell Utveclingsplan)

Eget arbete, EA

Ur LGR 11: De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ tillfrågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Under dessa lektioner har eleven möjlighet att få jobba med:

• lUP-mål.
• Göra klart arbeten.
• Fördjupa sig inom olika områden.


Ansök till Heliås

Vill du att dina barn ska få en utbildning där de har möjlighet att välja sin framtid?

Ansök till Heliås Svartvik

Facebook

Läs mer om oss på Facebook.

Heliås Svartvik Facebook

Länkar till elevsidor

Fritids Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5,6

© Heliås Svartvik 2023
Skapad av Owre.se